Česká neuropsychofarmakologická společnost

Nacházíte se: ČNPS > O společnosti > Stanovy ČNPS


STANOVY ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI z.s.

Část 1: Název, sídlo a působnost

1. Název: Česká neuropsychofarmakologická společnost z.s. (dále ČNPS).
2. Sídlo: Praha, U Zvonařky 15, Praha 2.
3. Vznik: ČNPS vznikla registrací u Ministerstva vnitra České republiky dne 22. února 1993 a bylo jí přiděleno registrační číslo :VSC/1-18654/93-R, a to na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění ustavením na společném zasedání účastníků 35. psychofarmakologické konference v Jeseníku dne 6. ledna 1993.
4. ČNPS působí na celém území České republiky.
5. ČNPS bylo Českým statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo: 48550451

Část 2: Předmět a účel činnosti

1. Cíle a účel činnosti
Cílem činnosti ČNPS je napomáhat preklinickému a klinickému výzkumu v neuropsychofarmakologii s důrazem na koordinaci a podporu vědecké činnosti, evropských norem a mezinárodní spolupráce, a s cílem trvale udržovat vysokou úroveň terapie psychofarmaky a péče o duševní zdraví. Cílem ČNPS je také podporovat vzdělávání v psychofarmakologii, zpřístupňovat nejnovější vědecké informace a prezentovat nové poznatky a k tomuto účelu připravovat učební texty a pomůcky.

2. Prostředky k dosažení cílů a účelu
ČNPS pořádá vědecká setkání, semináře a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru neuropsychofarmakologie.
ČNPS podporuje popularizaci vědeckých poznatků neuropsychofarmakologie a vyjadřuje se veřejně k problémům v oblasti neuropsychofarmakologie a souvisejících oblastí.
ČNPS koordinuje svoji činnost s mezinárodními organizacemi obdobného zaměření, zejména s Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) a s European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) při rozvoji jednotných postupů a norem v oblastech, kde je to žádoucí.

Část 3: Členství

1. Formy členství
Členy ČNPS mohou být:
- fyzické osoby jako řádní nebo čestní členové
- právnické osoby.

Řádným členem se může stát každý, kdo se aktivně podílí na činnosti v oblasti neuropsychofarmakologie, a to výzkumnou prací nebo aplikací psychofarmak v lékařské praxi a splňuje požadované kvalifikační předpoklady.

Čestné členství může být uděleno významným osobnostem oboru neuropsychofarmakologie, přičemž počet těchto členů nesmí být vyšší než je 5% z celkového počtu řádných členů.

Právnické osoby mohou být za člena ČNPS přijímány, projeví-li aktivní zájem o její činnost a mají-li k této činnosti z hlediska svého zaměření vztah.
ČNPS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zápisu či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů je veden v elektronické formě. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním předpisem výbor.

2. Práva a povinnosti členů
Členové mají právo se účastnit činnosti ČNPS, předkládat návrhy a podněty na její zkvalitnění a v rozsahu vymezeném těmito stanovami se podílet na rozhodování o zásadních otázkách.
Právo volit a přijímat funkce v orgánech ČNPS mají členové – fyzické osoby (řádní a nebo čestní členové). Řádný člen ČNPS může navrhnout výboru udělení čestného členství v ČNPS.

Část 4: Zánik členství

1. Ukončení členství
Člen může z ČNPS vystoupit písemným prohlášením. Členství končí též úmrtím.

2. Vyloučení
Členové, kteří svým chováním nebo jednáním poškozují zájmy ČNPS a její dobrou pověst u veřejnosti a nebo závažně poruší povinnost vyplývající z členství a nezjedná nápravu ani po výzvě ČNPS ve lhůtě ve výzvě stanovené, mohou být z ČNPS vyloučeni. Členové, kteří neuhradí členské příspěvky splatné pro příslušný kalendářní rok ani do 2 let od jejich splatnosti, mohou být z ČNPS vyloučeni. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné formě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů, nebo na jeho elektronickou adresu, kterou ČNPS poskytl.

Část 5: Důsledky ukončení členství nebo vyloučení

Členové, kteří ukončí své členství nebo jsou z ČNPS vyloučeni, ztrácejí všechna práva k majetku ČNPS. Členové jsou povinni uhradit příslušnou část svých příspěvků v souladu s délkou svého členství (s výjimkou členů, jejichž členství skončilo úmrtím).

Část 6: Finanční zdroje ČNPS

Příjmy tvoří členské příspěvky, příspěvky a dary fyzických a právnických osob, dobročinné odkazy a úroky ze jmění ČNPS a případné smluvní odměny za odbornou činnost poskytnutou v souvislosti s cíli uvedenými v Části 2, odst. 2.1. těchto stanov, na vyžádání právnických nebo i fyzických osob.

Majetek ČNPS slouží k realizaci předmětu její činnosti. Mohou jej tvořit nemovité věci, finanční a devizové prostředky a další hmotná a nehmotná práva.

Finanční rok začíná 1. července a končí 30. června. Roční příspěvky jsou splatné do 31.května finančního roku. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy a v souladu s nimi vydanými usneseními valného shromáždění.

Část 7: Orgány ČNPS

Orgány ČNPS jsou:
- valné shromáždění
- předseda výboru jako statutární orgán
- výbor
- revizní komise.
K zajištění úkolů ČNPS mohou být vytvořeny odborné sekce.

Část 8: Valné shromáždění

Valné shromáždění (členská schůze) je nejvyšším orgánem ČNPS.

Valné shromáždění je svoláváno výborem. Pozvánka na valné shromáždění s termínem a programem valného shromáždění musí být odeslána všem členům na korespondenční a/nebo emailovou adresu uvedenou v přihlášce za člena alespoň 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem konání valného shromáždění. Zasedání valného shromáždění se konají v pozvánce určeném místě. Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát za rok.

Mimořádné valné shromáždění se koná a je svoláváno výborem jestliže:
- nejméně 15% řádných členů podá výboru písemnou žádost s uvedením důvodu jeho svolání; o každé takové žádosti informuje výbor řádné členy prostřednictvím internetových stránek na adrese www.cnps. nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.

Výbor svolá mimořádné valné shromáždění tak, aby se konalo nejpozději do 3 měsíců ode dne obdržení žádosti o jeho svolání. Pozvánka na mimořádné valné shromáždění s termínem a programem valného shromáždění musí být odeslána všem členům na korespondenční a/nebo emailovou adresu uvedenou v přihlášce za člena alespoň 28 dní (slovy: dvacet osm) dní přede dnem konání mimořádného valného shromáždění.

Není-li valné shromáždění a/nebo mimořádné valné shromáždění na svém zasedání schopné usnášet se, může statutární orgán, nebo ten, kdo původní valné shromáždění a/nebo mimořádné valné shromáždění svolal, rozeslat ve lhůtě 15 dnů od původního termínu, na který bylo zasedání svoláno, podklady ke korespondenčnímu hlasování. Podklady ke korespondenčnímu hlasování musí být odeslány všem řádným členům na korespondenční a/nebo emailovou adresu uvedenou v přihlášce za člena. Z podkladů ke korespondenčnímu hlasování musí být zřejmé, že se jedná o korespondenční hlasování a termín, do kdy je nutné doručit hlasování řádného člena na adresu ČNPS a/nebo emailovou adresu ČNPS. Ke korespondenčnímu hlasování řádného člena, které bude doručeno na adresu ČNPS a/nebo emailovou adresu ČNPS po uvedeném datu, se nepřihlíží. Tímto způsobem lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu řádných členů na korespondenčním hlasování. Korespondenčně hlasovat nelze o zániku ČNPS (viz část 17).

Část 9: Působnost valného shromáždění

Valné shromáždění členů rozhoduje:
9. 1. o volbě předsedy a členů výboru a členů revizní komise
9. 2. o přijetí výroční zprávy výboru, zprávy o hospodaření (příjmech a výdajích) a také revizní zprávy; dále o změnách ve výboru
9. 3. o stížnostech na výbor nebo jeho jednotlivé členy a v odůvodněných případech o odvolání člena výboru nebo člena revizní komise z funkce
9. 4. o použití výnosů
9. 5. o ročních členských příspěvcích
9. 6. o změnách a/nebo dodatcích stanov
9. 7. o návrzích členů, které byly předloženy sekretáři výboru nejméně 14 dnů před valným shromážděním
9. 8. o složení tříčlenné volební komise a volbě jejího předsedy
9. 9. o ukončení činnosti ČNPS nebo jejím sloučení s jinou organizací
9. 10. o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena z ČNPS
9. 11. o ostatních záležitostech, které mu ze zákona nebo stanov přísluší.

Část 10: Jednání valného shromáždění

Valnému shromáždění předsedá předseda a jeden z místopředsedů výboru. Vědecký sekretář pořizuje zápis.

Valné shromáždění se řídí pravidly vydanými výborem.

Na valném shromáždění jsou přednostně projednávány body, které jsou uvedeny v programu.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno minimálně 15% počtu řádných členů, s výjimkou valného shromáždění, které rozhoduje o zániku ČNPS (viz část 17).

Usnesení se schvalují většinou přítomných řádných členů.
Ke schválení dodatku a/ nebo změn těchto stanov nebo zániku ČNPS je nutný souhlas 2/3 přítomných řádných členů.
Běžná usnesení se schvalují zvednutím ruky. Hlasování je tajné, požaduje-li to alespoň jeden řádný člen.

Část 11: Výbor

Výbor se skládá z jedenácti volených členů: předsedy, dvou místopředsedů (předchozího předsedy a budoucího předsedy), a osm členů výboru.

Výbor má právo kooptovat mimořádné členy výboru (bez hlasovacího práva), vybrané z kandidátů navržených členy výboru.

Funkční období členů výboru je dvouleté. Výjimkou je člen výboru zvolený do funkce budoucího předsedy, jehož funkční období jako člena výboru je šestileté (viz část 16.3).

Výbor se schází nejméně desetkrát ročně. Pravidla pro jeho svolávání stanovuje předseda. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomno nejméně šest členů s hlasovacím právem.

Rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování je tajné, požaduje-li to alespoň jeden člen výboru s hlasovacím právem.

Část 12: Působnost výboru

Výbor:
- řídí a organizuje činnost ČNPS a rozhoduje o všech otázkách v době mezi zasedáními valného shromáždění, s výjimkou věcí, o nichž výlučně přísluší rozhodovat valnému shromáždění
- zabezpečuje rozhodnutí přijatá valným shromážděním
- svolává valné shromáždění
- koncipuje pravidla a předpisy pro řízení činnosti ČNPS
- stanoví kvalifikační předpoklady pro přijímání zájemců o členství
- rozhoduje o přijetí za řádné členy ČNPS a o žádostech právnických osob o členství v ČNPS
- rozhoduje o udělení čestného členství v ČNPS
- rozhoduje o vyloučení člena
- bere na vědomí prohlášení člena o vystoupení z ČNPS

Část 13: Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem ČNPS a je tvořena třemi členy zvolenými valným shromážděním (viz Část 16.3).
Revizní komise kontroluje zejména:
- roční účetní uzávěry
- stav evidence a účetnictví
- plnění úkolů uložených výborem.
-
Při kontrole hospodaření spolupracuje revizní komise s profesionálními auditory. O výsledcích revize předkládá písemnou zprávu valnému shromáždění. Členství v revizní komisi je neslučitelné s jinou funkcí v rámci ČNPS. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se jednání výboru ČNPS. Funkční období členů revizní komise je dvouleté.

Část 14: Statutární orgán ČNPS

Statutárním orgánem ČNPS je:
- předseda výboru.

Část 15: Jednání za ČNPS

Předseda výboru jedná jménem ČNPS. Ke všem právním úkonům souvisejícím s předmětem činnosti je oprávněn předseda výboru samostatně. Předseda výboru podepisuje jménem ČNPS tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu ČNPS připojí svůj podpis.

Část 16: Volby

1. Příprava voleb
Na členství ve výboru mohou kandidovat pouze řádní členové ČNPS. Kandidátku sestaví výbor na základě návrhů řádných členů ČNPS zaslaných ČNPS nejpozději do 31.12. Na základě návrhů z pléna je možno připravenou kandidátku rozšířit.

2. Hlasování při volbách
Hlasování při volbách je tajné. Volič ponechá na kandidátce jména maximálně devíti kandidátů (včetně budoucího předsedy), které volí za členy výboru. Jméno kandidáta, kterého volí jako budoucího předsedu výboru, zřetelné označí rámečkem. Jména kandidátů, které nevolí, zřetelně přeškrtne. Ponechá-li volič na kandidátce více než devět jmen, je jeho volba neplatná. Sčítání hlasů provádí volební komise.

3. Sestavení výboru a revizní komise
Z titulu své funkce v předchozím volebním období přechází z dosavadního výboru do nového výboru:
- předseda do funkce předchozího předsedy
- budoucí předseda do funkce předsedy.
-
Dalšími členy výboru se stávají kandidáti, kteří se dle počtu získaných hlasů umístili na 1. - 9. místě (jeden z nich jako budoucí předseda, dle výsledků hlasování o této funkci). Kandidáti na 10. - 12. místě (včetně) se stávají členy revizní komise.

4. Postup v případě rovnosti počtu hlasů
V případě, že pro rovnost hlasů nelze jednoznačně rozhodnout, kdo se stává členem výboru, resp. revizní komise, resp. budoucím předsedou, proběhne další kolo voleb, kde se tajným hlasováním rozhodne mezi kandidáty se shodným počtem hlasů z předchozího kola.

5. Odvolání předsedy, budoucího předsedy a doplňující volby
V případě závažných námitek proti činnosti předsedy nebo budoucího předsedy v minulém volebním období, postupuje se dle části 9.3.

Členové volených orgánů ČNPS, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valného shromáždění příslušného k volbě a to tak, že na místo člena výboru nastupuje člen revizní komise umístěný na nejbližším místě kandidátky (tj. počítáno 10 a násl.), bude-li s tím souhlasit a na místo člena revizní komise nastupuje člen umístěný na nejbližším místě kandidátky (tj. počítáno 13 a násl.), bude-li s tím souhlasit. V případě, že se na stejném místě kandidátky umístilo několik členů s rovným počtem dosažených hlasů při volbách, rozhodne o kooptovaném členovi výbor.

Část 17: Zánik ČNPS

1. Podmínky rozhodnutí
ČNPS zaniká rozhodnutím valného shromáždění o ukončení činnosti nebo o sloučení s jinou organizací. Toto valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna nejméně jedna polovina počtu řádných členů. Nebude-li tato podmínka účasti poloviny řádných členů splněna, výbor okamžitě svolá další valné shromáždění, které se bude konat za jeden měsíc, kde o zániku a otázkách s ním souvisejících rozhodnou členové na shromáždění přítomní. ČNPS zanikne také rozhodnutím soudu.

2. Postup jednání
Valné shromáždění nejprve na základě návrhu výboru rozhodne nadpoloviční většinou přítomných, jak bude naloženo v případě zániku ČNPS s jejím majetkem, tj.jak proběhne likvidace způsobem stanoveným platným právním řádem. K následnému rozhodnutí o zániku ČNPS se vyžaduje souhlas nejméně dvoutřetinové většiny přítomných.

Část 18: Účinnost

Tyto stanovy byly přijaty ustavujícím valným shromážděním dne 6. ledna 1993 a nabyly účinnosti po registraci ČNPS na MV dne 22. 2. 1993, a je možno je měnit pouze formou dodatků schválených dle Části 10.